วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึดหัดคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู

1.  คุณธรรม หมายถึง อะไร และมีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพอย่างไร
ตอบ       คุณธรรม คือ คุณงามความดีที่มีอยู่ประจำใจของแต่ละคน เป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดี คุณธรรมมีงความสำคัญกับผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ใช้ยึดถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานของจิตใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั้งหลาย

2.  จงตัวอย่างคุณธรรมสำหรับครูที่คิดว่าสำคัญที่สุด 1 อย่าง พร้อมทั้งอธิบาย
ตอบ       มีเมตตากรุณา คือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและสังคม มีความสนใจและห่วงใยในการเรียนและประพฤติของนักเรียน ส่วนพฤติกรรบ่งชี้ คือ ไม่นิ่งดูดายและเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ ให้ความรักความเอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลเด็กให้ได้รับความสุขและพ้นทุกข์ เป็นกันเองกับนักเรียน มีความรู้สึกเปิดเผยไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของนักเรียน

3.  จริยธรรมสำหรับครู หมายถึงอะไรบ้าง
ตอบ        จริยธรรมเป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นจิตสำนึกของบุคคล เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจา และใจ เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมทางสังคม เป็นรากฐานของสันติสุขที่ยั่งยืน คนเป็นครูจึงควรต้องสร้างจิตสำนึกที่ดีงามให้เกิดขึ้นในตนเอง ในสังคมต้องซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง มีความประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความเป็นผู้มีธรรมะในใจ และต้องมีพันธสัญญาต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อหน่วยงานที่สังกัด และต่อประเทศชาติ เช่น มีเมตตากรุณา ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ รับผิดชอบ ยุติธรรม

4.  ผู้ประกอบวิชาชีพครูควรมีจริยธรรมในด้านใดบ้าง เพราะเหตุใด
ตอบ        ความซื่อสัตย์  มีความประพฤติอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น
                ความรับผิดชอบ  มีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน พากเพียร และละเอียดรอบคอบ
                ความเมตตากรุณา  ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข
                ความเสียสละ  การละความเห็นแก่ตัว การให้แก่คนที่ควรให้ด้วยกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา
                ความยุติธรรม  การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรง
                การรักษาวินัย  การควบคุมความประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.  ระเบียบจรรยาบรรณครู พุทธศักราช ๒๕๓๙  มีกี่ข้อ อะไรบ้าง
ตอบ       จรรยาบรรณครูมี  9   ข้อ
                1.  ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
                2.  ครูต้องอบรบสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                3.  ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ศิษย์ทั้งกาย วาจา และจิตใจ
                4.  ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
                5.  ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์
                6.  ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สัมคม และการเมืองอยู่เสมอ
                7.  ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู
                8.  ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครู และชุมชนในทางสร้างสรรค์
                9.  ครูประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

6.  จงยกตัวอย่างพฤติกรรมการปฏิบัติของครู จากระเบียบจรรยาบรรณครู ๑ ข้อ
ตอบ        ข้อ  1.  ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า  
                 คือ  การที่ครูให้ความรัก และให้ความเมตตา พร้อมทั้งช่วยเหลือศิษย์ โดยไม่มีการลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติต่อศิษย์

7.    จงกล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู
ตอบ        ครูมีจริยธรรมสูงย่อมเป็นครูที่มีคุณธรรมเป็นมาตรฐานความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สำคัญยิ่ง การสร้างจิตสำนึกหรือการควบคุมทางจิตใจ ครูที่มีจริยธรรมสูงด้วยย่อมเป็นครูที่มีคุณธรรมเป็นมาตรฐานความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพที่สำคัญยิ่ง ครูที่มีคุณธรรมย่อมเป็นครูที่มีจริยธรรมที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น